"شبا بیدار تا خود پنج شب کنارم هرکی نشست و منه کله شق

گازو گرفتو لایی کشید با شعله پرموسی زیر لوله ی باریک چیل

شبا بیدار تا خود پنج شب کنارم هرکی نشست و منه کله شق

گازو گرفتو لایی کشید چشامون قرمزه بس که بیداری کشید"


صدای موزیک مدام گوش فلک رو کر می کرد و من یه پام رو گاز و یه دستم روی کولر زمین آسفالت رو طی می کردیم. رو بهش کردم و گفتم: اون پنجره کوفتی رو بکش بالا، این کولرو واسه عمت روشن نکردم! درسته پول برق واسه بابات نمیاد، اما باتریش که تموم شه، پولشو از حلقومت می کشم بیرون؛ یه پوک دیگه از سیگار مارلبرو توی دستش کشید و دود و سیگار رو با هم شوت کرد بیرون و پنجره به اصطلاح کوفتی رو کشید بالا!


"داداشی نه من تو فاز تو نیستم

مسیر زندگیم ردیف و پیچو پر ریسکم

دوس ندارم هی را به را اسیر پلیس شم

روزامم پره دورو ورم جیره خور نیست کم

خراب و مست رو زمین های خدا

این زندگی انگار ما رو خریداره دو راه

چسب زخم زدی لای دلار

من زندگیم اینه تو چی سر کاری الاغ"


دست کرد توی جیبشو یه پوزخند مسخره افتاد گوشه ی لبشو کارت اعتباریشو گرفت سمتم، گفت حرص نزن باو، بیا اینم کارت، برو هر چقدر دوست داری واسه خودت باتری بخر، رمزشم توشه! دستمو بلند کردم و زدم پشت دستش و گفتم پول باباتو به رخ من نکش، بزار سرجاش که دنبال دردسر نمی گردم! فردا بابای کلاهبردارت میاد در خونمون اعاده ی حیثیت می کنه! حالا خر بیار و باقالی بار بزن! 


"زندگی بوده نمه به کام

گوش پره دور و ورم عینهو زن بکام

یه کوه مشکلم اگه بوده تنه به پام

یه جوری حل شده قبل اینکه منو ب*ان"


با سر یه اشاره کرد به حلقه ی تو دستمو گفت: نامزد نو مبارک؛ ورژن جدیده؟! خفه دادا! باز شروع نکن که اصلا حوصله ی این چیزکلک بازی ها رو ندارم، این یکی فرق می کنه! ای! فرق می کنه؟ باو دختر دختره دیگه، همشون عین همن! یه نگاه خسته بهش کردم و گفتم: آره خب، واسه هرزه ای مثل تو دخترا همشون یه سوراخن! یه قهقهه ای از ته دلش کرد و گفت: دیگه ای کاریه که از دست ما بر میاد! حالا دوستش داری یا نه؟ حاضری واسه خاطرش رگ گردنتو بزنی؟ نگاهمو به مسیر جاده زوم کردم و گفتم: بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنی دوستش دارم، ولی خودکشی اصلا، حتی اگر قسمت منم نباشه، می خوام اینقدر زنده بمونم که خوشبختیشو ببینم؛ دیدم به نشونه ی تایید سری تکون داد و پنجره ماشین رو کشید پایین و سیگار بعدی رو گذاشت گوشه ی لبش؛ سکوت بین ما دوباره حکم فرما شد اما صدای موزیک همچنان گوش فلک رو کر می کرد...


"هوای همو داریم نداریم غم مالی

دوباره منو گاری چه فازه سر حالی

سطح شهر دوباره من رو دیدی

اما تو پیاده ما سواره اینفینیتی"