توی زندگی لقمه های بزرگی رو برای خودم گرفتم، با اینکه می دونم این لقمه ها اندازه ی دهنم نیست، اما ایمان دارم با آروم آروم خوردندش می تونم همشو توی خودم جا بدم و نیازی به بلعیدنش نیست! ترس از شکست توی وجود هر کسی هست؛ کاملا به این امر واقف هستم که چقدر این راه می تونه برام پر از شکست باشه و چقدر قراره ضربه ببینم اما زندگی بهم یاد داد که ترس ها هیچوقت از بین نمیرن، حتی اگر به ترستم غلبه کنی باز هم از چیزی که جلوی روته می ترسی، زندگی بهم یاد داد چطور به ترسم غلبه کنم و چطور قدم هام رو یک به یک و پشت سر هم بردارم.

اگر قراره به فکر لرزش دست و پاهات باشی هیچوقت به جایی نمی رسی، زندگی بهم یاد داد مثل یک مرد بایستم حتی اگر وجودم پر از رعشه های ترسه، بایستم حتی اگر جرات رو به رو شدن باهاش رو ندارم، بایستم و ایستاده بمیرم و باور داشته باشم که از پس هر کاری بر میام.