دلخوش قمار زندگی هستی وقتی تاس رو می گیری توی دستتو با یه تکون شدید همشو می ریزی روی زمین، به امید اینکه بخت باهات یار باشه و شیش در خونتو محکم بزنه، تا با صدای بلند -جوری که همه بشنون- داد بزنی: "نگفتم امشب شانس با منه"، اما حواست نیست که شانس هیچ وقت مسیر زندگیتو تعیین نمی کنه، فقط یه فرصت دوباره بهت میده که شانستو امتحان کنی! مهره تویی که داری دائم دور خودت می چرخی و این زندگیه که داره دائم با تو و احساساتت بازی می کنه که گوشاتو با پنبه پر کنی و چشاتو به حقیقت ببندی تا نبینی چطور با هر بار تاس انداختن و دیدن نتیجه، زندگی هر دفعه چطور یک رو از احساساتتو به معرض نمایش می زاره؛ یه بار خشم، یه بار ناراحتی، بار دیگه لبخند و گاهی وقتا خوشحالی!

شاید واقعا باورت شده که شکست ناپذیری اما از من بشنو که آخر بازی ها رو تنها مرگه که مشخص می کنه؛ وقتی باختی گریه نکن، وقتیم که بردی باور نکن؛ درسته پشت هر سختی گشایشی هست اما پشت هر بردی هم شکست بزرگی هست، پس دلخوش شانس و اقبال و اینجور چیزا نباش، تنها قوی باش و محکم سر جات وایسا که این قصه سر درازی داره...